English  Αρχική Σελίδα   Μητρόπολη   Μητροπολίτης   Eπισκοπή Αρσινόης  Επικοινωνία

       
  Δελτίο Κηρυγμάτων    

  
   Τυπικαί Διατάξεις
 
  
      Εορτολόγιον
 

  
Καταστατικό Εκκ. Κύπρου

 

  
Περιοδικό Απ. Βαρνάβας
 

 

 

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Για τη διεξαγωγή εκλογών προς ανάδειξη νέων Ενοριακών Επιτροπών

------------------------------------

Γεώργιος ελέω Θεού Μητροπολίτης Πάφου, Υπέρτιμος και Έξαρχος Αρσινόης και Ρωμαίων.

 

Παντί τω Χριστεπωνύμω πληρώματι της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου

 

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

 

Επειδή λήγει η θητεία των μέχρι σήμερα μελών των Ενοριακών Επιτροπών, η Ιερά Σύνοδος σύμφωνα και με το Άρθρο 53 του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, αποφάσισε τη διεξαγωγή εκλογών την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017, για την ανάδειξη νέων μελών των Ενοριακών Επιτροπών. 

 

Με την παρούσα εγκύκλιο δίνουμε οδηγίες για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών αυτών (Καταστατικός Χάρτης Εκκλησίας της Κύπρου, Άρθρα 52-58).

 

1.     Ως εκλογικοί κατάλογοι θα χρησιμοποιηθούν οι υπό της Κυβερνήσεως χρησιμοποιούμενοι κατάλογοι για την εκλογή βουλευτών, ή κοινοτικών, ή δημοτικών συμβουλίων.  Από τους κατάλογους αυτούς οι ιερείς θα αφαιρέσουν τους μη Ορθόδοξους και τους αποθανόντας, ενώ θα προσθέσουν όσους θα έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους την 21ην Ιανουαρίου 2017.

 

2.     Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί κάτοικοι της ενορίας ή κοινότητος, ηλικίας άνω των 18 ετών, που είναι εγγεγραμμένοι στον ως άνω αναθεωρημένο κατάλογο.

 

3.     Οι εκλογικοί κατάλογοι θα πρέπει να αναρτηθούν στη θύρα του ναού την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016.  Οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλει ένσταση για τυχόν μη συμπερίληψη του ονόματός του στον κατάλογο, ή τη συμπερίληψη ονομάτων τα οποία, κατά τη γνώμη του δεν θα έπρεπε να συμπεριληφθούν.  Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί προς εμάς, μέσω του εφημερίου της ενορίας ή της κοινότητος, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016.  Επί των ενστάσεων θα αποφανθούμε αιτιολογημένα και τελεσίδικα.

 

4.     Υποψήφιοι προς εκλογή τους ως μελών της Εκκλησιαστικής Επιτροπής ενορίας ή κοινότητος,  είναι όλοι όσοι θα έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους κατά την 21ην Ιανουαρίου 2017 και είναι εγγεγραμμένοι στον ως άνω κατάλογο της ενορίας ή της κοινότητος.

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς τον Εφημέριο της ενορίας ή της κοινότητος, το αργότερο μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι του Σαββάτου 14 Ιανουαρίου 2017.  Οι υποψηφιότητες κάθε ενορίας ή κοινότητος  θα αποσταλούν στην Ιερά Μητρόπολη, προκειμένου να ετοιμαστεί ψηφοδέλτιο για την εκλογή.  Για κάθε ενορία ή κοινότητα θα εκλεγούν τέσσερα μέλη της Ενοριακής Επιτροπής.  Τον πρόεδρο θα διορίσουμε εμείς.

 

5.     Την εκλογή θα διεξαγάγει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με πρόεδρο τον προϊστάμενο της ενορίας και μέλη τυχόν άλλους εφημέριους ή μέλη της ενορίας οριζόμενα από τον προϊστάμενο.

 

6.     Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία.  Τα ψηφοδέλτια θα είναι σφραγισμένα με τη σφραγίδα του ναού της ενορίας ή της κοινότητος.  Οι εκλογείς θα ψηφίζουν με τα σημεία +,  Χ,  ή √,  στον κατάλληλο χώρο των ψηφοδελτίων που βρίσκεται δίπλα από τα ονόματα των υποψηφίων, τα ονόματα της επιλογής τους.  Κάθε εκλογέας μπορεί να ψηφίσει ένα μέχρι τέσσερα πρόσωπα.  Ψηφοδέλτιο στο οποίο θα έχουν δηλωθεί πέραν των τεσσάρων προτιμήσεων θα είναι άκυρο.

 

7.     Η ψηφοφορία θα γίνει έστω και αν ο αριθμός των υποψηφίων δεν υπερβαίνει τους τέσσερις.  Σε περίπτωση, μάλιστα, που θα προσέλθουν σ’ αυτή λιγότεροι από το 10% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, η εκλογή θα θεωρείται άκυρη, τα δε μέλη της επιτροπής θα διορίσουμε εμείς.

 

8.     Ως τόπο ψηφοφορίας ορίζουμε τους νάρθηκες των ναών ή τις αίθουσες των ναών.  Αν δεν υπάρχει αίθουσα ή νάρθηκας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο κυρίως ναός, ή το σχολείο της ενορίας ή κοινότητας.

 

Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 10.00 π.μ. και θα συνεχιστεί μέχρι τις 1.00 μ.μ.  Θα επαναληφθεί δε από τις 2.00 μ.μ. μέχρι τις 5.00 μ.μ.  Εάν υπάρχει συνεχής ροή ψηφοφόρων, μπορεί ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής να παρατείνει την ψηφοφορία μέχρι τις 6.00 μ.μ.

 

9.     Μετά το πέρας της ψηφοφορίας γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή η διαλογή των ψήφων.  Οι υποψήφιοι μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπων στη διαλογή των ψήφων.  Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας και με τον αριθμό των ψήφων που έλαβε ο καθένας.  Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.  Οι πλειονοψηφήσαντες ανακηρύσσονται ως επιτυχόντες.  Σε περίπτωση ισοψηφίας τίθεται κλήρος μεταξύ των ισοψηφησάντων.

 

10. Ενστάσεις για το κύρος της εκλογής μπορούν να υποβληθούν προς εμάς από οποιοδήποτε που είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο της ενορίας, μέσω του προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής, σε τρεις ημέρες από την εκλογή.  Επί των ενστάσεων θα αποφανθούμε τελεσίδικα.

 

11.  Μετά την εξέταση των ενστάσεων θα διορίσουμε, με γράμμα μας, τους επιτυχόντες, για την περίοδο 1.2.2017 – 31.1.2021.  Σε περίπτωση που εκλεγούν πρόσωπα που έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος, ή εξ αγχιστείας, ή είναι μεταξύ τους σύζυγοι, θα διορίσουμε απ’ αυτούς εκείνον που θα έχει πάρει τις περισσότερες ψήφους.

 

Εντελλόμενοι πλήρη συμμόρφωση προς τις ως άνω υποδείξεις μας, ευχόμαστε κάθε ενίσχυση από τον εν Τριάδι προσκυνούμενον Θεόν ημών.

 

                                                         Μετ’ ευχών διαπύρων

 

Ιερά Μητρόπολη Πάφου

07 Δεκεμβρίου 2016

 

Σημείωση:  1. Η παρούσα στέλλεται εις διπλούν. Το ένα αντίγραφο να κρατηθεί από τον εφημέριο για να το συμβουλεύεται κατά την διενέργεια των εκλογών, το δε άλλο αφού αναγνωσθεί κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας την Κυριακή 18/12/2016 να αναρτηθεί στην θύρα του ναού. Η ίδια εγκύκλιος να αναγνωσθεί και κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας.

 

          2. Για την προμήθεια των εκλογικών καταλόγων και για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι εφημέριοι να απευθύνονται στο Ελεγκτικό Τμήμα της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου.