English  Αρχική Σελίδα   Μητρόπολη   Μητροπολίτης   Eπισκοπή Αρσινόης  Επικοινωνία

       
  Δελτίο Κηρυγμάτων    

  
   Τυπικαί Διατάξεις
 
  
      Εορτολόγιον
 

  
Καταστατικό Εκκ. Κύπρου

 

  
Περιοδικό Απ. Βαρνάβας
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Υποτροφιών  Αγίου Νικολάου δέχεται αιτήσεις από αποφοίτους των Δημοσίων και Ιδιωτικών Λυκείων και Τεχνικών Σχολών της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πάφου για την παραχώρηση δύο (2) υποτροφιών, σε πρωτοετείς φοιτητές/τριες, για πτυχιακές σπουδές (πρώτο πτυχίο) στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ή  σε Δημόσια Πανεπιστήμια της Ελλάδος ή σε Πανεπιστήμια άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.   Οι αιτητές/τριες πρέπει:

 

1.1         Να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, μέλη της Ελληνικής Κοινότητας, Χριστιανοί Ορθόδοξοι.

1.2         Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Ελληνικού Δημόσιου ή Ιδιωτικού Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής της Μητροπολιτικής περιφέρειας Πάφου

1.3         Να μην έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων.

 

2.   Οι αιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν :

 

2.1         Περιορισμένα οικονομικά μέσα(όπως περιγράφεται στα κριτήρια επιλογής πιο κάτω)

2.2         Διαγωγή κοσμιοτάτη και να διακρίνονται για το ήθος τους.

2.3         Βαθμό απολυτηρίου τουλάχιστον 18 ½ (στην κλίμακα 1-20) για τα δημόσια και ιδιωτικά ελληνόφωνα σχολεία και τουλάχιστον Β+ για τα ξενόγλωσσα ιδιωτικά.

2.4         Παρακαθήσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις για εισδοχή στα Δημόσια Πανεπιστήμια Κύπρου ( και ΤΕΠΑΚ) ή Ελλάδος ή να έχουν εγγραφεί σε Πανεπιστήμια άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.

3.   Δεν θα πρέπει να έχουν περάσει πάνω από πέντε χρόνια από το έτος αποφοίτησης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υποτροφία.

4.   Αιτητής/τρια που έτυχε υποτροφίας από άλλο σώμα δε δικαιούται υποτροφία από το Ταμείο υποτροφιών Αγίου Νικολάου.

5.   Σπουδαστές/στριες Ανωτέρων ή Ανωτάτων Σχολών δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι.

ΥΨΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το ετήσιο ποσό της υποτροφίας έχει καθορισθεί στις €3,000(τρεις χιλιάδες ευρώ) και θα δίνεται σε δύο δόσεις, Οκτώβριο και Μάρτιο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1.    Οικονομικά: ανώτερο φορολογητέο εισόδημα της οικογένειας €35.000,00 ετησίως (τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ) με ένα παιδί εξαρτώμενο. Για κάθε επιπρόσθετο εξαρτώμενο παιδί €3.500,00 ευρώ.

 

2.   Επίδοση꞉

 

Α. Για σπουδές στην Κύπρο και Ελλάδα꞉ βαθμός απολυτηρίου και βαθμός πρόσβασης.

 

Β. Για σπουδές σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες꞉ ο γενικός βαθμός απολυτηρίου και τα αποτελέσματα εξετάσεων, π.χ. G.C.E ή άλλων, τα οποία το κάθε πανεπιστήμιο θεωρεί απαραίτητα για την εγγραφή.

 

3.   Επιτεύγματα꞉ βραβεία, διακρίσεις (αν υπάρχουν και κριθεί αναγκαίο, θα ζητηθούν).

 

 

 

 

 

4.   Οικογενειακή κατάσταση

 

5.   Προφορική συνέντευξη(αν η Διαχειριστική Επιτροπή το κρίνει αναγκαίο).

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

1.   Έντυπα αιτήσεων θα βρίσκονται στην διάθεση των ενδιαφερομένων στα Γραφεία Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, Τ.Θ. 60054, 8100 Πάφος, ή στην ιστοσελίδα, www.impaphou.org .

 

2.   Οι αιτήσεις, πλήρως συμπληρωμένες και συνοδευόμενες από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά θα πρέπει να κατατίθενται ιδιοχείρως στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου.

Αιτήσεις που δεν θα είναι πλήρως συμπληρωμένες ή δε θα συνοδεύονται με τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή θα είναι εκπρόθεσμες δε θα γίνονται δεκτές.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

1.   Αίτηση για υποτροφία και Δήλωση Ανεπάρκειας Οικονομικών Μέσων (από τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου).

 

2.   Πιστοποιητικό Γεννήσεως.

 

3.   Ταυτότητα Κυπριακής Δημοκρατίας

 

4.   Απολυτήριο Ελληνικού Δημόσιου ή Ιδιωτικού Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής, της Μητροπολιτικής περιφέρειας Πάφου (πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο).

 

5.   Βεβαίωση εξασφάλισης θέσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ή σε Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, από την Υπηρεσία Εξετάσεων (Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού) ή βεβαίωση εξασφάλισης θέσης σε πανεπιστήμιο άλλης Ευρωπαϊκής χώρας.  

 

6.   Πιστοποιητικό Επιτυχίας στις Παγκύπριες Εξετάσεις (βαθμός πρόσβασης) ή πιστοποιητικά επιτυχίας των εξετάσεων, ως αναφέρονται στην παράγραφο «Κριτήρια Επιλογής 2».

 

7.   Βεβαίωση από το Γραφείο του Φόρου Εισοδήματος για τα εισοδήματα και των δύο γονέων για το έτος 2018 (ανεξαρτήτως αν υπάρχουν ή όχι).

 

8.   Βεβαίωση σπουδών για αδελφό/ή που σπουδάζει σε Παν/μιο της Κύπρου ή του εξωτερικού.

 

9.   Πιστοποιητικά βραβείων, αριστείων ή άλλων διακρίσεων (αν υπάρχουν και κριθεί αναγκαίο, θα ζητηθούν).

 

 

 

 

 

Τα πιο πάνω έγγραφα γίνονται δεκτά μόνο αν είναι πιστοποιημένα (και τα φωτοαντίγραφα).

ΟΡΟΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1.   Εάν η Διαχειριστική Επιτροπή αντιληφθεί ότι οι δηλώσεις δεν είναι αληθείς έχει το δικαίωμα να απορρίψει την αίτηση.

 

2.   Η Διαχειριστική Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να παραχωρήσει την υποτροφία σε περίπτωση που κρίνει ότι κανένας από του υποψήφιους δεν πληροί τους όρους επιλογής.

 

3.   Εάν κρίνεται σκόπιμο, η Διαχειριστική Επιτροπή μπορεί να συνεργαστεί με άλλες κρατικές υπηρεσίες για την εξασφάλιση πληρέστερης έκθεσης της οικονομικής και οικογενειακής κατάστασης των αιτητών.

 

4.   Για τους άρρενες υποψήφιους, σε περίπτωση επιτυχία, η υποτροφία δύναται να αρχίσει να ισχύει μετά τη συμπλήρωση των στρατιωτικών των υποχρεώσεων.

 

5.   Η υποτροφία παραχωρείται μόνο όταν ο υποψήφιος εξασφαλίσει θέση σε Πανεπιστήμιο για σπουδές και αφού παρουσιάσει τη βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο.

 

6.   Το ύψος της υποτροφίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται κατά την κρίση της Διαχειριστικής Επιτροπής και ανάλογα με τα εκάστοτε οικονομικά δεδομένα του Ταμείου.

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Της ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία παρέχεται για ένα ακαδημαϊκό έτος και ανανεώνεται από το ένα έτος στο άλλο, μέχρι περατώσεως των σπουδών του υποτρόφου, νοουμένου ότι η πρόοδος του είναι ικανοποιητική και η διαγωγή του κοσμιοτάτη κατά την κρίση της Επιτροπής.

 

Το ποσόν της υποτροφίας καταβάλλεται σε δύο δόσεις꞉

(α) Η πρώτη καταβάλλεται τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο, αφού ο/η υπότροφος καταθέσει προηγουμένως

1. Βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο

2. Αναλυτική βαθμολογία του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (δεν ισχύει για τους πρωτοετείς)

(β) Η δεύτερη δόση καταβάλλεται το Μάρτιο ή Απρίλιο και αφού ο/η υπότροφος καταθέσει προηγουμένως αναλυτική βαθμολογία του πρώτου εξαμήνου (πιστοποιητικό προόδου).

 

 Η συνέχιση της υποτροφίας προϋποθέτει επίσης ότι ο υπότροφος δεν θα μεταφέρει περισσότερα από τρία μαθήματα στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

 

Ο/Η υπότροφος είναι υποχρεωμένος να αποστέλλει κάθε χρόνο ή τετράμηνο ή εξάμηνο (ανάλογα με την περίπτωση) πιστοποιητικό εγγραφής και προόδου από το Πανεπιστήμιό του και στο τέλος των σπουδών του να καταθέσει την Επιτροπή αντίγραφο του τίτλου που θα αποκτήσει.

 

Η Διαχειριστική Επιτροπή δεν έχει καμιά ευθύνη για την επαγγελματική αποκατάσταση του υποτρόφου μετά το πέρας των σπουδών του.

 

Όλα τα δεδομένα θα τηρηθούν ως άκρως εμπιστευτικά και αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσης προκήρυξης.

 

 

 

 

 

Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2019-2020. κατεβάστε εδώ